सूचना तथा समाचार

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२४ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२२ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक (पाँचौ) तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages