ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, कार्यशाला खर्चको मापदण्ड २०७६ ७५/७६ 05/28/2019 - 15:24 PDF icon तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, कार्यशाला खर्चको मापदण्ड २०७६ .pdf
तिलागुफा नगरपालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि ७५/७६ 05/13/2019 - 21:09 PDF icon नगरपालिकाको निर्णय ,आदेश , मापदण्ड र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ .pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
तिलागुफा नगरपालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि ७५/७६ 05/13/2019 - 21:06 PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधी सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf, PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf, PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf, PDF icon तिलागुफा नरपालिकाको विपद् जोखिम (न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन) ऐन २०७५.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon नगर शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
तिलागुफा नगरपालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि ७५/७६ 05/13/2019 - 20:46 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon २६. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति (गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधी, २०७४.pdf, PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७४.pdf, PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf, PDF icon तिलागुफा नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधी कानून, २०७५.pdf