बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

२०७६।१२।२७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२४ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

Pages