FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Procurement of Fabricated steel Parts को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना

औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

क्याटलग / ब्रोसर सपि‌ग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यनको सूचना

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

Pages