FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Procurement of Fabricated steel Parts को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना

औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

भैसेगौडा,चिल्खाया, रुडुवञ्चु क्रमागत योजनाको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

दस्तावेज: 

Pages