FAQs Complain Problems

०७८।०७९

बालुवा सङ्कल्न तथा विक्रि शुल्क दस्तुर उठाउने शिल्बन्दी सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

बालुवा विक्रि तथा संकल्न सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण (Social Audit) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

जस्ता पाता खरीदको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवह्यन सम्बन्धी सूचना

Pages