FAQs Complain Problems

८०/८१

इमिस अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

आ व २०८०।०८१ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जूरी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

भुक्तानी तथा खाता बन्दि सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२को वार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम

सेवा स्थगित हुने सम्बन्धी सूचना

उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा ।

आ व २०८१।०८२ को बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

उपस्थित भईदिने बारे ।

Pages