FAQs Complain Problems

७७/७८

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना

Procurement of Fabricated steel Parts को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना

औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

लघु उद्मम विकास सहजकर्ताको सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

Tilagufa Municipality fiscal year 2078.079 Budget allocated

दस्तावेज: 

भुक्तानी सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

विद्याथी मूल्यङ्कन शैक्षिक सत्र , सिकाई निरन्तरता एवम् अन्य सम्बन्धमा

वार्षिक निति ,बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आधारभूत तह कक्षा आठ को वार्षिक मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages