FAQs Complain Problems

७५/७६

उपभोक्ता समितिलाई भौतिक पूर्वाधार तर्फ निकासा २०७६।०३।१२ गते

आ ‍.व. ०७६।०७७ को चालु तर्फ विनियोजित वार्षिक बजेट

आ.व ०७५।०७६ मा कृर्षि शाखाबाट कृषकहरुलाइ वितरित कृर्षि सामाग्रीहरु

उपभोक्ता समितिलाई भौतिक पूर्वाधार तर्फ निकासा २०७६।०३।०५

उपभोक्ता समितिलाई भौतिक पूर्वाधार तर्फ निकासा २०७६।०३।०५

सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन

छैठौं नगर सभामा सहभागी हुने बारे ।

उपभोक्ता समितिलाई भौतिक पूर्वाधार तर्फ निकासा २०७६।०३।०४

सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।२३ गतेकाे निर्णय

दस्तावेज: 

Pages