सूचना तथा समाचार

एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ ‍.व. ०७६।०७७ को नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुकाे तलब भत्ता र अन्य निकासा

आ.व ०७६।०७७ प्रथम चाैमासिकमा विभिन्न् विद्यालयहरुलाई तलब भत्ता निकासको विवरण

करार सेवा सम्बन्धी विभिन्न पदको विज्ञापन

Pages