सूचना तथा समाचार

एम आई एस अपरेटरको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

रेविज विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ ‍.व. ०७६।०७७ को नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुकाे तलब भत्ता र अन्य निकासा

Pages