सूचना तथा समाचार

अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

एम आई एस अपरेटरको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

रेविज विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

Pages