सूचना तथा समाचार

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२४ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२२ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

आठाै नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा

क्वारेन्टाइनको सख्या घटाईएको सम्ब्नधमा

दस्तावेज: 

Pages