नगरपालिका बोर्डको निर्णय

मिति २०७६।०५।०९ देखि ०७६।०८।१३ गते सम्म नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति ०७६।०४।०५ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०२ गतेको निर्णय

दस्तावेज: 

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०१।२४ निर्णय

 

दस्तावेज: 

Pages